Stad Antwerpen

Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Gentplaats en Namenstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Antwerpen
Postadres: Grote Markt 1,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: Osman Kolcakovic
Tel: +32 33384209
E-mail: osman.kolcakovic@antwerpen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356576


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Gentplaats en Namenstraat 
Referentienummer: Antwerpen-GAC_2019_01017-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233222
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Wegeniswerken Van der Sweepstraat, Gentplaats en Namenstraat
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-21
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-28
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-21
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-28
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Naar aanleiding van enkele vragen, die bij de aanbestedende overheid nog zijn toegekomen, wordt hierbij de opening van de offertes uitgesteld naar 28 november ipv 21 november. De antwoorden op deze vragen en eventuele bijkomende documenten zullen op dinsdag 19 november gepubliceerd worden op e-Notification.