Infrabel - Directie Asset Management -area North-west

57/53/3/19/012 Area NW Erembodegem overbrugging Kaardeveldweg: renovatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel - Directie Asset Management -Area North-West
Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2,BE-9000 Gent
Tel: +32 92412344
Fax: +32 92412537
E-mail: doris.hoste@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=348212


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
57/53/3/19/012 Area NW Erembodegem overbrugging Kaardeveldweg: renovatie 
Referentienummer: I-I.NW-57/53/3/19/012-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45221119
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken omvatten onder andere:
- Plaatsen signalisatie
- Verwijderen bestaande borstwering en dekstenen
- De constructie van 2 doorlopende betonbalken in gewapend beton
- Plaatsen nieuwe leuning
- Opbraak en vernieuwen trottoir
- Metselwerkherstellingen
- Voegwerken
- Reinigen kunstwerk
- Betonherstellingen
- Opkuis en herprofilering kwartkegels en taluds
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE231
Voornaamste plaats van uitvoering: Erembodegem
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Categorie E klasse 2 of hoger

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
zie bestek

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-22 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-22
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: via e-Tendering

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In het kader van de onderhavige opdracht, maakt Infrabel gebruikt van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure. De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.Een voorafgaandelijk plaatsbezoek is verplicht.Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Professionals-Aannemers-Werken in aanneming-Spoorwegdomein".

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18