Politiezone Hamme - Waasmunster

Aanbesteding werken ter uitbreiding en verbouwing van het bestaande politiegebouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Politiezone Hamme - Waasmunster
Postadres: Meulenbroekstraat 22,BE-9220 Hamme
Contactpersoon: Mevrouw Maria De Sterck
Tel: +32 52257101
Fax: +32 52399969
E-mail: Maria.DeSterck@police.belgium.eu
Internetadres(sen): www.pzhammewaasmunster.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanbesteding werken ter uitbreiding en verbouwing van het bestaande politiegebouw 
Referentienummer: 2019/119
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanbesteding werken ter uitbreiding en verbouwing van het bestaande politiegebouw
De uitbreiding situeert zich vooraan aan het gebouw en omvat het gelijkvloers, 1ste verdieping en 2de verdieping.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
706402.52 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone Hamme - Waasmunster, Meulenbroekstraat 22 te 9220 Hamme
II.2.4. Beschrijving
zie II.1.4 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Uitbreiding en verbouwing van het bestaande politiegebouw

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-11-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK NV
Postadres: Industriepark-West 55,BE-9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 37660234
Fax: +32 37772677
E-mail: info@VMGDC.com
NUTS-code: BE
Internetadres: www.vmgdc.com
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-18