Centrale Dienst Voor Sociale En Cultureel Actie Van Het Ministerie Van Defensie

20824 - Renovatiewerk van gevelverven rue des Chênes, 10-12-14-16 et 45-47-49-51 in de woningen te Arlon voor de rekening van CDSCA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van Defensie
Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1,BE-1120 Neder-Over-Heembeek
Contactpersoon: Cellule overheidsopdrachten
Tel: +32 22646190
E-mail: marchespublics@ocasc.be
Internetadres(sen): http://cdsca-ocasc.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356912


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
20824 - Renovatiewerk van gevelverven rue des Chênes, 10-12-14-16 et 45-47-49-51 in de woningen te Arlon voor de rekening van CDSCA 
Referentienummer: OCASC-20824-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45442100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Renovatiewerk van gevelverven rue des Chênes, 10-12-14-16 et 45-47-49-51 in de woningen te Arlon voor de rekening van CDSCA
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-19


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
zie document bestek 20814; punt 1.13.2.1 en 1.13.2.2