Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Infrastructuur

Project Bockstael


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25637450
E-mail: sukru.togmat@stib.brussels
Internetadres(sen): www.mivb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359101


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Project Bockstael 
Referentienummer: MIVB INFRAS-LA 2359/2019 - DP 6990-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45234160
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De plaatsen die het meest betrokken zijn, zijn:
Jules Lahayestraat, Steylsstraat, Fransmanstraat, Emile Bockstaelplein, Stéphaniestraat, .
Deze opdracht voor de constructie van de bovenleidingsuitrustingen omvat:
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen, geleverd door de MIVB;
- Trekken van de rijdraden met de bijbehorende werken;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen.
Planning: Zie bestek in bijlage van deze aankondiging
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
Voornaamste plaats van uitvoering: Regio Brussel-Hoofdstad
II.2.4. Beschrijving
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen, geleverd door de MIVB; - Trekken van de rijdraden met de bijbehorende werken; - Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-02
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-09-25
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging
Eventuele minimumeisen:
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-17 17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In geval van toegangsproblemen tot het bestek in bijlage van deze aankondiging, gelieve de persoon vermeld in punt I.1. per e-mail te contacteren

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Voor de modaliteiten om in beroep te gaan, gelieve de artikels 14 en 23 par. 2 en artikels 15 en 23 par. 3 van de wet van 17.6.2013 inzake de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten te consulteren.

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-20