Gial / I-city

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN VOOR ONDERSTEUNENDE FUNCTIES VAN I-CITY


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: GIAL / i-CITY
Postadres: Jacqmainlaan 95,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Jean-Philippe Hologne
Tel: +32 22295400
E-mail: jean-philippe.hologne@i-city.brucity.be
Internetadres(sen): http://i-city.brucity.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357359


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TERBESCHIKKINGSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN VOOR ONDERSTEUNENDE FUNCTIES VAN I-CITY 
Referentienummer: GIAL-2019090PO-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79620000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van deze opdracht is het aanstellen van een onderneming die in staat is om uitzendkrachten ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid voor ondersteunende functies.
Deze opdracht wordt nauwkeuriger beschreven in deel 4 van het bestek.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-20


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
RECHTZETTING Nr 1