Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Limburg

Wegnemen van houtige vegetatie langs de N74 in de provincie Limburg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4,BE-3500 Hasselt
Tel: +32 11742396
Fax: +32 11742448
E-mail: mieke.verleysen@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357103 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357103


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegnemen van houtige vegetatie langs de N74 in de provincie Limburg 
Referentienummer: AWV L-1M3D8G/19/61-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233229
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om in de provincie Limburg langsheen de gewestweg N74 en aanhorigheden de berijdbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren door het uitvoeren van kappingswerken aan het bestaande groenpatrimonium. De te behandelen locaties bestaan uit sparren dewelke aangetast zijn door Letterzetter (schorskever).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-21


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-25
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-02
Plaatselijke tijd: 11:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-11-25
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-12-02
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De aanbesteding wordt verschoven naar 2/12/2019, gelieve rekening te houden met het document wijzigingsbericht O70/0/775