Infrabel Nv - Procurement, Afdeling I-fba.51

Controles Conformiteit Elektriciteit


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres: Marcel Broodthaersplein 2 ,BE-1060 Brussel
E-mail: lode.thoelen@infrabel.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=353912


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Controles Conformiteit Elektriciteit  
Referentienummer: I-FBA51-0000617017-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71600000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Controles Conformiteit Elektriciteit
Deze opdracht zal worden afgesloten in de vorm van een raamovereenkomst met een cascadesysteem.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel tractieonderstations HV+MV+LV ganse net 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel tractieonderstations HV+MV+LV ganse net 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 * 1 jaar verlengbaar 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel Middenspanningstransformatieposten+ALSB MV+LV ganse net 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel Middenspanningstransformatieposten+ALSB MV+LV ganse net 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 * 1 jaar verlengbaar 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel laagspanning LV Area NO+NW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel laagspanning LV Area NO+NW 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 * 1 jaar verlengbaar 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel laagspanning LV Area CE 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel laagspanning LV Area CE 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 * 1 jaar verlengbaar 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel laagspanning LV Area SE+SW 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Conformiteits controles elektrische installaties volgens het AREI en Codex deel laagspanning LV Area SE+SW 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
3 * 1 jaar verlengbaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie selectieleidraad in bijlage.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad in bijlage.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie selectieleidraad in bijlage.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-23 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-22