Fod Buitenlandse Zaken

Het beheer van de keukens voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Buitenlandse Zaken
Postadres: Karmelietenstraat 15,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25013012
E-mail: alain.nkelende@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): www.diplomatie.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359867

I.3. Communicatie

Officiële benaming: FOD Buitenlandse Zaken
Postadres: FOD Buitenlandse Zaken,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Gilberta Deltand
E-mail: gilberta.deltand@diplobel.fed.be
Internetadres(sen): https://diplomatie.be https://diplomatie.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het beheer van de keukens voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Referentienummer: FOD BuZa-AEBZ/P&O4/Resto/AM/GD/2019-11-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55300000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Deze opdracht betreft de terbeschikkingstelling van een voltijdse keukenmanager/chef, een voltijdse chef de partie, een voltijdse keukenhulp, een voltijdse afwasser, een deeltijdse afwasser, een deeltijdse magazijnier, evenals vervangend personeel in geval van afwezigheid van het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken, om bij te dragen aan het beheer van de keukens en de bereiding van de maaltijden voor het personeel van de FOD Buitenlandse Zaken. Ook de toegang tot een elektronisch aankoopplatform voor goederen maakt deel uit van de opdracht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Karmelietenstraat 15 1000 Brussel
II.2.4. Beschrijving
De terbeschikkingstelling van het personeel aan het beheer van de keukens van de FOD Buitenlandse Zaken (Zie Bestek voor meer inlichtingen) 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
hernieuwbaar onder de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht, onder voorbehoud van voorafgaande uitdrukkelijke kennisgeving door de aanbestedende overheid 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, KU, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-06
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Karmelietenstraat 15 1000 BrusselInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Maximum twee vertegenwoordigers per inschrijver


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Griffie van Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-23