Landwaarts

Wegen- en rioleringswerken Heideveld te Hamont-Achel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landwaarts
Postadres: Dieplaan 57,BE-3600 Genk
E-mail: ellen.vankevelaer@landwaarts.be
Internetadres(sen): http://www.landwaarts.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=355923


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Wegen- en rioleringswerken Heideveld te Hamont-Achel 
Referentienummer: Landwaarts-2008/1052/02-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233120
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
- Aanleggen van onderfundering en fundering onder de verharding en de lijnvormige elementen;
- Rooien van bomen en beplanting;
- Grondwerken voor het vervaardigen of aanpassen van het koffer van de nieuwe verharding + grondwerken voor het realiseren van de profielen en bufferbekken;
- Opbreken van bestaande verharding en lijnvormige elementen;
- Aanleggen van grasmatten;
- Aanleggen van RWA rioleringsstelsel;
- Aanleggen van DWA rioleringsstelsel;
- Aanleggen van betonverharding;
- Aanleggen van bitumineuze verharding;
- Aanleggen van kunststofgrasdallen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-26


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum 1 :
- Elektronisch indienen
- Bijlagen : TV, conformverklaring, infiltratie
- Uitgewassen betonverharding