Stad Maaseik

Onderhoud Heerenlaak 2020 verlengbaar in 2021


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Maaseik
Postadres: Lekkerstraat 10,BE-3680 Maaseik
Contactpersoon: De heer Rene Hindrikx
Tel: +32 89560581
Fax: +32 89560561
E-mail: rene.hindrikx@maaseik.be
Internetadres(sen): www.maaseik.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoud Heerenlaak 2020 verlengbaar in 2021 
Referentienummer: 2019/178
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE222
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud Heerenlaak 2020 verlengbaar in 2021 
II.2.7. Looptijd
365 dag(en)
Verlenging mogelijk: JA
Maximaal verlengbaar met één jaar na uitdrukkelijke beslissing van de aanbestedende overheid. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen:
1. Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de gelijkaardige diensten van vergelijkbare grootte, uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met attest van goede uitvoering met opgave van bestelbedrag, opleveringsdatum en opgave van een contactpersoon.

Eventuele minimumeisen:
1. Een lijst van de gelijkaardige diensten van gelijke grootte orde. Het bestelbedrag van de referentie moet minimaal 50% bedragen van de offerteprijs van onderhavig dossier. De gerefereerde opdrachten moeten opgeleverd zijn tijdens de laatste drie jaar.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-07 10:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-06
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-07
Plaatselijke tijd: 10:30
Adres: ACN, Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 , BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-11-29