Gemeentebestuur Riemst

Onkruidbestrijding 2020-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Riemst
Postadres: Maastrichtersteenweg 2b,BE-3770 Riemst
Contactpersoon: Mevrouw Aniek Gilissen
Tel: +32 12440385
E-mail: aniek.gilissen@riemst.be
Internetadres(sen): www.riemst.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onkruidbestrijding 2020-2022 
Referentienummer: GA/1144/2019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77312000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Riemst, 3770 Riemst
II.2.4. Beschrijving
De onkruidbestrijding en veegwerk hebben tot doel om voetpaden, boordstenen, greppels, pleinen, verharde bermen het ganse groeiseizoen onkruidvrij te houden. Voorwerp van deze diensten:  - mechanisch (onkruid)borstelen van voetpaden, stoepranden, weggoten, wegranden, pleintjes en parkings, met inbegrip van de ruiming van het veegvuil. (alle openbare halfopen verhardingen) - thermische onkruidbestrijding door middel van heetwater- en andere technieken. ( alle openbare open en halfopen verhardingen) Plaats van dienstverlening: Gemeentelijke wegen, pleinen en openbare parkings op het gebied van de gemeente Riemst. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE


AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Onkruidbestrijding 2020-2022

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02