Gemeentebestuur Riemst

Onkruidbestrijding 2020-2022


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur Riemst
Postadres: Maastrichtersteenweg 2b,BE-3770 Riemst
Contactpersoon: Mevrouw Aniek Gilissen
Tel: +32 12440385
E-mail: aniek.gilissen@riemst.be
Internetadres(sen): www.riemst.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Riemst
Postadres: Maastrichtersteenweg 2b,BE-3770 Riemst
Contactpersoon: De heer YVES FROYEN
Tel: +32 496559053
Fax: +32 12440399
E-mail: yves.froyen@riemst.be
Internetadres(sen): www.riemst.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onkruidbestrijding 2020-2022 
Referentienummer: GA/1144/2019
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77312000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE223
Voornaamste plaats van uitvoering: Riemst, 3770 Riemst
II.2.4. Beschrijving
De onkruidbestrijding en veegwerk hebben tot doel om voetpaden, boordstenen, greppels, pleinen, verharde bermen het ganse groeiseizoen onkruidvrij te houden. Voorwerp van deze diensten:  - mechanisch (onkruid)borstelen van voetpaden, stoepranden, weggoten, wegranden, pleintjes en parkings, met inbegrip van de ruiming van het veegvuil. (alle openbare halfopen verhardingen) - thermische onkruidbestrijding door middel van heetwater- en andere technieken. ( alle openbare open en halfopen verhardingen) Plaats van dienstverlening: Gemeentelijke wegen, pleinen en openbare parkings op het gebied van de gemeente Riemst. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-03-16
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De aanbestedende overheid zal het RSZ- en het fiscaal attest van de inschrijvers zelf aanvragen. Aan de economisch meest voordelige inschrijver zal bijkomend een recent attest uit het Centraal Strafregister Brussel - op naam van de firma - gevraagd worden.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen:
1. De totale omzet per boekjaar bedraagt minstens: 100.000,00 euro


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-09 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-05-08
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-09
Plaatselijke tijd: 14:00
Adres: schepenzaal van het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02