Gemeente Elsene

WERKEN VOOR RENOVATIE, HERINRICHTING EN SANERING VAN DE GEBOUWEN TE BOONDAALSESTEENWEG 657 EN 659 TE 1050 ELSENE EN DE AANLEG VAN TUINEN.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Elsene
Postadres: Elsensesteenweg, 168,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: raf_do@ixelles.brussels
Tel: +32 25156317
E-mail: raf_do@ixelles.brussels
Internetadres(sen): www.ixelles.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356928


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
WERKEN VOOR RENOVATIE, HERINRICHTING EN SANERING VAN DE GEBOUWEN TE BOONDAALSESTEENWEG 657 EN 659 TE 1050 ELSENE EN DE AANLEG VAN TUINEN. 
Referentienummer: Gemeente Elsene-2020-006-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhavige opdracht is een overheidsopdracht voor werken met als voorwerp de renovatie, herinrichting en sanering van de gebouwen te Boondaalsesteenweg 657 en 659 in 1050 Elsene en de aanleg van de tuinen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Werken voor renovatie, herinrichting en sanering van de gebouwen te Boondaalsesteenweg 657en 659 te 1050 Elsene 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
? Dit perceel betreft de werken voor renovatie, herinrichting en sanering van twee gebouwen te Boondaalsesteenweg 657en 659 te 1050 Elsene. Het gebouw te Boondaalsesteenweg 657 telt 4 verdiepingen en het gebouw op nr. 659 telt er 3. De bestaande bijgebouwen achteraan zullen worden afgebroken en er wordt een uitbreiding voorzien over de volledige breedte van nr. 657 op de benedenverdieping en eerste verdieping. De woongelegenheden zullen bestaan uit twee wooneenheden op nr. 657: een duplexappartement met twee slaapkamers op de tweede en derde verdieping en een duplexappartement met drie slaapkamers op de benedenverdieping en eerste verdieping; nr. 659 zal ook bestaan uit twee wooneenheden: een duplexappartement met twee slaapkamers op de eerste en tweede verdieping en een appartement met een slaapkamer op de benedenverdieping.  
II.2.7. Looptijd
220 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Werken voor aanleg van de tuin van de gebouwen te Boondaalsesteenweg 657 en 659 te 1050 Elsene. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft de werken voor heraanleg van de tuinen op de benedenverdieping van de gebouwen te Boondaalsesteenweg 657en 659 te 1050 Elsene. De werken omvatten:  - Aanpassing van de laag teelaarde: effening (afgravingen - opvullingen) in de tuin;  - Aanplanting van kleine bomen, bloemperken, taludbloemen en gazon; - Plaatsing van lichte omheiningen aan de gemeenschappelijke muren. 
II.2.7. Looptijd
20 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Overeenkomstig artikel 70 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 en krachtens artikel 3, eerste lid, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, mogen werken die het voorwerp uitmaken van de opdracht slechts worden uitgevoerd door ondernemers die ofwel hiertoe erkend zijn, ofwel aan de voorwaarden ertoe voldoen of nog het bewijs geleverd hebben van het feit dat ze voldoen aan de voorwaarden voor de erkenning bepaald door of krachtens de voormelde wet.Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning, moet de inschrijver bijgevolg voldoen (of het bewijs leveren dat hij voldoet) aan de vereisten voor de erkenning in klasse 4 of hoger, categorie D;De offerte moet vermelden: - ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. De aanbestedende overheid zal dit zelf controleren bij de databank van erkende aannemers (FOD Economie) via elektronische middelen (TELEMARC). - ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991. In dat geval voegt de inschrijver een dossier bij zijn offerte dat aantoont dat de inschrijver voldoet aan de vereisten van de gevraagde klasse en categorie. De aanbestedende overheid zal het dossier overmaken aan de Erkenningscommissie.- ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde instantie afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving en elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Dit certificaat of deze inschrijving vermeldt de referenties die de certificering of de inschrijving op de lijst hebben mogelijk gemaakt.PERCEEL 2CriteriumDe technische bekwaamheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van een lijst van de werken die ten laatste de afgelopen vijf jaar werden verricht, samen met de attesten van goede uitvoering en resultaten van de belangrijkste werken. In te dienen documentenDe inschrijver moet:o een lijst geven van de werken die ten laatste de afgelopen vijf jaar werden uitgevoerd (met opgave van de identiteit van de bestemmeling, de aard van de werken, het bedrag zonder btw, het jaar). De lijst moet minstens drie referenties bevatten met werken voor de heraanleg van tuinen, elke referentie moet minstens twee van de drie volgende categorieën beplanting bevatten: grasperk, bloemperken en taludbloemen, bomen en struiken. Hij moet ook de attesten van goede uitvoering en resultaten van de belangrijkste werken bijvoegen.De inschrijver moet voor de referentielijst het formulier gebruiken dat als bijlage bij het bijzonder bestek is gevoegd, of elk ander document dat conform verklaard is aan het geleverde model. Doet hij dit niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem gebruikte documenten met het formulier.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D
PERCEEL 2
minstens drie referenties moeten betrekking hebben op werken voor de heraanleg van tuinen, elke referentie moet minstens twee van de drie volgende categorieën beplanting bevatten: grasperk, bloemperken en taludbloemen, bomen en struiken. Het bedrag per referentie moet hoger zijn dan 3.000,00 EUR ZBTW.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
De opdrachtnemer van perceel 1 verbindt er zich toe op debouwplaats, in het kader van een arbeidsovereenkomst van arbeider van bepaalde duur, overeenkomstig de wettelijke,reglementaire en contractuele bepalingen eigen aan de betreffende sector, personen met de hoedanigheid van stagiair, die aanhet omschreven profiel van bijlage nr. 1 van bijzonder bestek beantwoorden, aan te werven. Het aantal aan te werven personenwordt bepaald in de opdrachtdocumenten. De tewerkstelling van de arbeider sociale clausule dient te gebeuren op de werf vanhet vaste gedeelte van deze opdracht.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-15 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 15:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Overeenkomstig artikel 14 van de Wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten worden enkel offertes ingediend via elektronische communicatiemiddelen aanvaard. De offertes worden via het platform e-Tendering (https://eten.publicprocurement.be/etendering/) ingediend. Offertes die via een ander communicatiemiddel, op papier inbegrepen, ingediend worden, zullen niet in aanmerking worden genomen.Enkel voor perceel 1:De aannemer verbindt zich er zonder voorbehoud toe om zelf, of eventueel via zijn onderaannemers, in het kader van eenarbeidsovereenkomst van arbeider overeenkomstig de wettelijke voorschriften en de collectieve arbeidsovereenkomstendie van toepassing zijn op de uit te voeren prestaties op de betrokken werf, personeel aan te werven dat hem zal wordenvoorgesteld door het aangeduide begeleidende organisme, overeenkomstig onderhavig bestek, onder de voorwaarden die inbijlage ervan zijn opgenomen.Elk voorbehoud of onmogelijkheid die ten opzichte van deze verbintenis in de offerte wordt uitgedrukt, heeft tot gevolgdat deze, in alle gevallen en zelfs nog vóór de inhoud ervan verder wordt onderzocht, door de aanbestedende overheid alsonregelmatig wordt beschouwd en daarom van ambtswege wordt afgewezen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Indiening van een beroep tot nietgverklaring, eventueel vergezeldvan een vordering tot schorsing, bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Wetenschapsstraat, 33 te 1040Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig dagen die ingaat de dag waaropde beslissing werd betekend.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02