Vlaams Woningfonds

Verbouwing van twee woningen, Groenstraat 95-97 te 9300 Aalst


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaams Woningfonds
Postadres: Ieperlaan 41,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Evelien Impens
Tel: +32 25489173
E-mail: overheidsopdrachten@vlaamswoningfonds.be
Internetadres(sen): http://www.vlaamswoningfonds.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=357979


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verbouwing van twee woningen, Groenstraat 95-97 te 9300 Aalst 
Referentienummer: VWF-2013/0565/02-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45211000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Verbouwing van twee eengezinswoningen, incl. afbraakwerken, ruwbouwwerken, technieken, uitbreiding, schrijnwerk, afwerking,.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-04


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (VGP) stelt op blz. 33 dat er een document toegevoegd moet worden bij de offerte. Dit document zit echter niet in bijlage van het VGP dossier en dient NIET toegevoegd te worden aan de offerte.