Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (zna) Vzw

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (LC/MS) toestel voor klinisch laboratorium


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Het Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW
Postadres: Leopoldstraat 26,BE-2000 Antwerpen
Contactpersoon: De heer Filip Vermijlen
Tel: +32 32177544
E-mail: filip.vermijlen@zna.be
Internetadres(sen): www.zna.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Liquid Chromatography/Mass Spectrometry (LC/MS) toestel voor klinisch laboratorium 
Referentienummer: 2018/050
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 38433100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: ZNA site Middelheim, lindendreef 1 te 2020 Antwerpen
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat de aankoop, levering, installatie en indienststelling van een U(H)PLC - tandem quadrupool massaspectrometer voor het laboratorium toxicologie en therapeutische drug monitoring van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen. De opdracht omvat onder meer: - de aankoop, levering en indienststelling van een tandem quadrupool massaspectrometer; - de aankoop, levering en indienststelling van een U(H)PLC-toestel incl. koppeling aan de massaspectrometer; - opstart van applicaties voor reeds bestaande in-house analysen (*)  o Screening en confirmatie van verdovende middelen, drugs of abuse in urine en serum   o TDM (Tricyclische) antidepressiva in serum  o TDM Neuroleptica/antipsychotica in serum  o TDM Benzodiazepines in serum  o TDM Ethylglucuronide in serum en urine  o TDM anti-epileptica in serum  o TDM Immunosuppressiva in volbloed  o Kwantitatieve bepaling van vrije plasma metanefrines  o Kwantitatieve bepaling van metanefrines en catecholamines in urine  o Kwantitatieve bepaling van VMA, HVA, 5-HIAA in urine (*) de benodigde reagentia voor deze applicaties zitten niet vervat in de opdracht. - full omnium onderhoudscontract; - gebruikersopleiding: systeem, software, LC, MS, methodeontwikkeling, interpretatie spectra etc; - andere verbruiksmaterialen. Leveringsplaats: Klinisch Laboratorium, ZNA Campus Middelheim, Lindendreef 1, B-2020 Antwerpen. 
II.2.7. Looptijd
84 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Om de financiële draagkracht van de kandidaat te controleren zal de aanbestedende overheid gebruik maken van de Creditsafe International Score. Voor elke kandidaat zal de aanbestedende overheid zelf een Creditsafe rapport opvragen.De Creditsafe Internationale Score is een gestandaardiseerde score afgeleid van de normale Creditsafe score. Hierdoor kan een score vergelijking worden gemaakt tussen bedrijven in verschillende landen.Volgende scores zijn mogelijk:Score A: Zeer laag risicoScore B: Laag risicoScore C: Gemiddeld risicoScore D: Hoog risicoScore E: Geen scoreMeer info op https://www.creditsafe.be
Eventuele minimumeisen:
1. Uit de behaalde score moet een gezonde financiële toestand blijken. Deze score dient dan ook A, B of C te zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van soortgelijke leveringen (inclusief omvang van de referentie) die de afgelopen 3 jaar werden verricht in de gezondheidssector en die vergezeld gaat van contactpersonen (inclusief contactgegevens) die bevestigen dat de opdrachten naar behoren zijn uitgevoerd. 2. Een geldig ISO 9001 certificaat of een verklaring of bewijs inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.3. Bewijs van erkenning door het FAGG als distributeur van medische hulpmiddelen (indien van toepassing).4. De inschrijver voegt bij zijn offerte de nodige attesten of verklaringen waaruit blijkt dat de inschrijver beschikt over een eigen technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats.

Eventuele minimumeisen:
1. De kandidaat levert minimaal 3 referenties vergezeld van de gevraagde informatie: contactpersonen, omvang, maand van aanvang van de opdracht en maand van beëindiging van de opdracht.
2. De kandidaat legt in zijn aanvraag tot deelneming één van de bovenomschreven bewijzen (certificaat, verklaring of andere bewijzen) voor.
3. Bewijs van erkenning door het FAGG.
4. - De technische dienst van de inschrijver dient minstens 3 technische medewerkers in loondienst te hebben, dit om de aanbestedende overheid ervan te verzekeren dat er voldoende support op technisch vlak kan worden gegeven door de inschrijver, zowel tijdens de installatie als bij de dienst na verkoop. De aanbestedende overheid aanvaardt aldus geen subcontractors van de inschrijver, of zelfstandige werknemers waarbij de inschrijver in se de klant is voor het uitvoeren van de installatie.
- De ondersteuning van deze technische dienst/dienst na verkoop/herstellingsplaats dient in het Nederlands plaats te vinden. Indien de installatie wordt uitgevoerd door niet-Nederlandstaligen, dan dient de inschrijver een projectmanager aan te stellen die de rechtstreekse communicatie met de projectmanager van de aanbestedende overheid verzorgt. Deze projectmanager garandeert aldus dat de wensen van de aanbestedende overheid tijdens het installatieproces, correct vertaald worden, opdat miscommunicatie als gevolg van een taalverschil niet aan de basis liggen van vertragingen of fouten bij de installatie.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten - motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-14 10:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2020-02-05
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, BE nvt

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-02