Gemeente Brasschaat

Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Brasschaat
Postadres: Verhoevenlei 11,BE-2930 Brasschaat
Contactpersoon: De heer Luc De Boeck
Tel: +32 36500654
E-mail: luc.de.boeck@brasschaat.be
Internetadres(sen): www.brasschaat.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Gemeente Brasschaat
Postadres: Verhoevenlei 11,BE-2930 Brasschaat
Contactpersoon: De heer Luc De Boeck
Tel: +32 36500654
E-mail: luc.de.boeck@brasschaat.be
Internetadres(sen): www.brasschaat.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Ruiterweg Kasteelbrug heropbouw 
Referentienummer: 2019-118
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45454100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE211
Voornaamste plaats van uitvoering: Ruiterweg, 2930 Brasschaat
II.2.4. Beschrijving
De werken hebben vooral betrekking op: - algemene afbraak van de bestaande brug tot op de funderingsmassieven; - metselwerk booggewelf; - betonconstructies; - natuursteenwerken, speklagen en balusters in kalksteen; - waterdichtingswerken; - reconstructie oevers; - omgevingsaanleg. 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2020-05-04
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Verzekering tegen beroepsrisico's.2. Een passende bankverklaring.
Eventuele minimumeisen:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Referenties van soortgelijke projecten van de voorbije 3 jaar.

Eventuele minimumeisen:
1. Er worden minimum drie referenties gevraagd van een soortgelijk project, waarvan de uitvoering in de drie vorige kalenderjaren plaats had.
Vereiste erkenning: D24 (Restauratie van monumenten), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-02-17 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2020-06-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-02-17
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: gemeentehuis van Brasschaat, Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg , afdeling Antwerpen
Bolivarplaats 20, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-05