Gemeentebestuur Van Sint-jans-molenbeek

Bouw van een publieke ruimte en van een crèche te Nijverheidskaai 79, Liverpoolstraat 24, Heyvaertstraat 87 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek
Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20,BE-1080 Brussel
Contactpersoon: Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling
Tel: +32 26004925
E-mail: osalumu@molenbeek.irisnet.be
Internetadres(sen): www.molenbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=360765


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bouw van een publieke ruimte en van een crèche te Nijverheidskaai 79, Liverpoolstraat 24, Heyvaertstraat 87 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
Referentienummer: Molenbeek-Saint-Jean (3p)-CDC 19.001-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp omvat:
1. De inrichting van een overdekte openbare ruimte in reconversiewerken van de loods Libelco, gelegen Nijverheidskaai 79 te 1080 Brussel. De operatie omvat eveneens de renovatie van portieken en de rolbrug;
2. De inrichting van een openbare ruimte in een binneneiland voorbehouden aan voetgangers en fietsers om het lokale netwerk betreffende zachte mobiliteit te verbeteren en eveneens bij te dragen tot de stimulering en de gebruiksvriendelijkheid in de wijk;
3. Bouw van een Franstalig kinderdagverblijf voor 72 kinderen, gelegen Liverpoolstraat 24 te 1080 Brussel;
4. De herinrichting van een openbare ruimte op de Nijverheiddskaai (tussen de Gosseliesstraat en de Liverpoolstraat te 1080 Brussel), in een ontmoetingsruimte.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
6839732.67 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Nijverheidskaai 79, liverpoolstraat 24, Heyvaertstraat 87 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat met name de werken, de leveringen, het transport, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen betreffende: o De afbraak van de gebouwde volumes onder de Grote Hall; o De afbraak van de loods, de bouw aan de voet van de schoorsteen, van de bureaus en de volumes die horen bij de kant van de Heyvaertstraat ; o De afbraak van de voetstukken van de portiekkolommen gelegen op de kaai ; o De afbraak van het gebouwde volume aan de kant van de Liverpoolstraat; o De nodige schoringen van de gemeenschappelijke delen ; o De grondwerkzaamheden en bodemsanering op het geheel van de betrokken zones ; o De nutsvoorzieningen; o De bouw van het kinderdagverblijf; o De bouw van het sanitair volume onder de Hall, herstelwerkzaamheden van de dakwerken van de Hall; o Onderhoud en instandhouding van de technische installaties; o De restauratie van het bestaande schrijnwerk van de Grote Hall en van de portieken op de Nijverheidskaai; o De uitvoering van het smeedwerk van de afslutingen en de opslag onder de Hall, tussen het kinderdagverblijf en de sociale woningen, en aan de ingang van de Heyvaertstraat overdekt; o De uitvoering van een afdak en een dakwerk dat de ingang en de doorgang aan de kant van de Heyvaertstraat overdekt; o Onderhoud en instandhouding van de rolbrug; o De uitvoering van de treden, de trap en de oprit die toegang geeft tot het kanaal; o De inrichting van het landschap, de plantsoenen, straatmeubilair, speeltuigen, fontein, enz.; o Onderhoud en instandhouding van de technische installaties en de beplante ruimtes. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 089-212644

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-07-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ENTREPRISES JACQUES DELENS SA
Postadres: Groenkraaglaan 1,BE-1170 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-03