Fedasil_infrastructuur

Technische controle van een 125A installatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FEDASIL_INFRASTRUCTURE
Postadres: Kartuizerstraat 21,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Raf Dox
Tel: +32 22134369
E-mail: raf.dox@fedasil.be
Internetadres(sen): http://www.fedasil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=361156


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Technische controle van een 125A installatie 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71356100
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Technische controle van een 125A installatie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-12-11 17:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-06