Infrabel - Directie Asset Management, Area South-east

TR 083455 : Rechttrekking van de rotswand tussen Grupont - Hatrival


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: INFRABEL - Directie Asset Management, Area South-East
Postadres: Ernest Solvay straat 1,BE-4000 Luik
Contactpersoon: TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail: ppcell@tucrail.be
Internetadres(sen): www.infrabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=359972


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
TR 083455 : Rechttrekking van de rotswand tussen Grupont - Hatrival 
Referentienummer: I-AM (TR)-TR 083455-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45112500
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Rechttrekking van de rotswand tussen Grupont - Hatrival
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE34
Voornaamste plaats van uitvoering: Saint Hubert en Libin.
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omvat hoofdzakelijk het onder profiel brengen van rotswanden door uitgravingen en de plaatsing van kabel- en drainagegoten. De versterking van bepaalde rotswanden met behulp van metalen netten wordt overgelaten aan het oordeel van de leidend ambtenaar eens die onder profiel zijn gebracht. Conform artikel 124, §1, 8° van de wet van 17 juni 2016 behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om aan de opdrachtnemer, in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, nieuwe werken toe te vertrouwen bestaande uit de herhaling van soortgelijke werken (rechtmaken van rotswanden, werken kleine burgerlijke bouwkunde (plaatsing van goten) en beveiliging van de wanden (plaatsing van metalen netten of gelijkaardig) voor het project As 3 op lijn 162. Het afsluiten van de opdracht op basis van het huidige bestek geeft de inschrijver geen enkel exclusiviteitsrecht. De opdrachtgever kan tijdens de uitvoeringsperiode van de opdracht werken die identiek of vergelijkbaar zijn met de werken beschreven in het huidige bestek laten uitvoeren door andere aannemers of door zijn eigen diensten.  De opdrachtnemer kan daarvoor geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden. 
II.2.7. Looptijd
270 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
- Belgische erkenning van aannemers van werken.- Kwaliteitscertificaat.

Eventuele minimumeisen:
- Voor de erkenning: Klasse: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: G
- Voor het kwaliteitscertificaat : Certificaat van "Quality Management System" volgens de normen EN ISO 9001 geldig op datum van indienen van de offerte.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2020-01-15 11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2020-01-15
Plaatselijke tijd: 11:30
Adres: TUC RAIL NVInlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Gesloten zitting.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Er wordt een verplicht bezoek ter plaatse georganiseerd op 7/01/2020 of 8/01/2020.Modaliteiten: zie het deel "Clauses contractuelles générales" van het bestek.Eventuele vragen over het bestek dienen ten laatste 10 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de offerte, gesteld te worden via het Forum "Vraag antwoord" hernomen in het adres van het kopersprofiel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Zie artikel 33 van de wet van 17/06/2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-12-04