Gemeente Roosdaal

Uitnodiging tot indienen offerte - BOUWEN van een BEGROETINGSRUIMTE op de BEGRAAFPLAATS", Lostraat te 1760 Roosdaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Roosdaal
Postadres :  Brusselstraat 15 , BE - 1760   Roosdaal
Contactpersoon:   Christine Hemerijckx
Tel:   +32 54891381
Fax:   +32 54891301
E-mail:   burgemeester@roosdaal.be
Internetadres(sen):   www.roosdaal.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Haviland intercommunale IgSv
Postadres :  Brusselsesteenweg 617 ,BE -1731   Zellik
Contactpersoon:   Olivier Vandenbroucke
Tel:   +32 24671106
Fax:   +32 24664981
E-mail:   olivier.vandenbroucke@haviland.be
Internetadres(sen):   www.haviland.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - BOUWEN van een BEGROETINGSRUIMTE op de BEGRAAFPLAATS", Lostraat te 1760 Roosdaal - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   10489/115000/AANN
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45000000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE241
Voornaamste plaats van uitvoering:   Lostraat te 1760 Roosdaal
II.2.4. Beschrijving
Open paviljoen opgebouwd in zichtbeton, metselwerk en houten lamellen. Inclusief afwerking en technieken.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
120   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen:
Een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model vervat in bijlage.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.

Eventuele minimumeisen:
Eén referentie van een soortgelijke (vergelijkbaar qua omvang en bouwkost) openbare of private opdracht gestaafd met attest van goede uitvoering.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-08   16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-06-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Internetadres(sen):   http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-11