Stad Sint-truiden

Concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur (volgens het principe paal volgt wagen) in de stad Sint-Truiden


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Sint-Truiden
Postadres :  Stadskantoor - Kazernestraat 13 , BE - 3800   Sint-Truiden
Contactpersoon:   De heer Johan Vangeffelen
Tel:   +32 11701580
Fax:   +32 11701489
E-mail:   johan.vangeffelen@sint-truiden.be
Internetadres(sen):   www.sint-truiden.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Concessieovereenkomst voor het leveren, plaatsen en exploiteren van laadinfrastructuur (volgens het principe paal volgt wagen) in de stad Sint-Truiden  
Referentienummer:   2017-2793
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  98300000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Sint-Truiden
II.2.4. Beschrijving
De diensten bestaan onder meer uit de plaatsing, levering en exploitatie (inclusief beheer en onderhoud) van laadpunten, dienstverlening aan gebruikers (eventuele verrekening met derden) en dienstverlening aan de concessiegever.   Plaatsingsonderdeel: de looptijd voor dit onderdeel bedraagt twee jaar   Exploitatieonderdeel: de looptijd voor dit onderdeel bedraagt negen jaar  
II.2.7. Looptijd
108   maand(en)


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen;- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-02-06   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-11