Vzw Kinderdagverblijf Bambino

Afbraak 2 gebouwen en nieuwbouw kinderdagverblijf Bambino


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VZW Kinderdagverblijf Bambino
Postadres :  Parelstraat 22 , BE - 1080   St. Jans Molenbeek
Contactpersoon:   Van Wijnendaele Rita
Tel:   +32 24117272
E-mail:   kdvbambino@skynet.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293658   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293658

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  1010 architecture urbanism bvba
Postadres :  Birminghamstraat 57 G310 ,BE -1080   Brussel
Contactpersoon:   Bert Gellynck
E-mail:   bert@1010au.net
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293658   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293658

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Afbraak 2 gebouwen en nieuwbouw kinderdagverblijf Bambino  
Referentienummer:   VZW Kinderdagverblijf Bambino-167-Bambino-1822-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45215221
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Afbraak 2 gebouwen en nieuwbouw kinderdagverblijf Bambino (81 plaatsen)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE100
Voornaamste plaats van uitvoering:   Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4. Beschrijving
Nieuwbouw van een kinderdagverblijf met 81 plaatsen (kelder, gelijkvloers en 2 verdiepingen). Voorafgaand dienen 2 woongebouwen afgebroken te worden (Parelstraat 18-20). Na afwerking van de nieuwbouw dienen nog aanpassingswerken uitgevoerd te worden aan het gebouw nr. 22.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  plan van aanpak - hinder beperkende maatregelen  -  weging:   15
*  plan van aanpak - werfplanning ifv uitvoeringstermijn  -  weging:   15
Prijs  -  weging:   70
II.2.7. Looptijd
330   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
categorie D, klasse 6


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-23   11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-23
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-23
Plaatselijke tijd:   11:00
Adres:   Kinderdagverblijf Bambino, Parelstraat 22, 1080 Brussel

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
bij de architect: bert@1010au.net

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel
Quatre Brasstraat 13 ,  BE - 1000   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-12