Universitair Ziekenhuis Brussel

Architectuuropdracht & Technieken Project PICU - UZK


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Universitair Ziekenhuis Brussel
Postadres :  Laarbeeklaan 101 , BE - 1090   Brussel
Contactpersoon:   De heer Iwein Baeyens
Tel:   +32 24775931
Fax:   +32 24775995
E-mail:   iwein.baeyens@uzbrussel.be
Internetadres(sen):   www.uzbrussel.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Architectuuropdracht & Technieken Project PICU - UZK  
Referentienummer:   UZB/TD/14-2.1.25.02/E5
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:   Universitair Ziekenhuis Brussel, Laarbeeklaan 101 te 1090 Brussel
II.2.4. Beschrijving
Het UZ Brussel is bezig in de volgende jaren de infrastructuur van het ziekenhuis grondig te reorganiseren, te vernieuwen en te moderniseren. In het kader van deze her-organisatie realiseert zij een nieuw bouwproject op het bestaand kinderziekenhuis UZ Brussel om de Pediatric Intensieve Care Unit (PICU) in onder te brengen.   Onderhavige opdracht betreft een volledige architectuuropdracht en technieken met inbegrip van de volledige coördinatie-, opmaak -en opvolgingsopdracht van het nieuw te realiseren bouwproject PICU - UZK Brussel: zowel voor wat betreft de architectuur, stabiliteit, speciale technieken als infrastructuur- en omgevingswerken als commissioning en opleveringen   en dit volgens de algehele standaarden van het UZ Brussel uitgevoerd in 5 fases nl.:   1.Definitiefase / 2.Voorontwerpfase / 3.Ontwerp -en bouwaanvraagfase / 4.Aanbestedingsfase / 5.Uitvoeringsfase en commissioning.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Visie op het project en eerste voorstel schetsontwerp  -  weging:   30
*  Voorgestelde werkmethode, plan van aanpak en planning  -  weging:   10
*  Voorstelling van het bedrijf van opdrachthouder  -  weging:   10
Kost:
*  Gevraagd ereloon voor de prestaties  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-03-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-12-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen (RSZ).* Attest van in orde zijn met de betaling van de belastingen en btw belasting.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* In het geval van een tijdelijke vereniging: alle stukken die het bestuur een duidelijk zicht geven op de statuten van de vennootschap, de gegevens van de verschillende partijen, de samenwerkingsovereenkomst en -afspraken tussen de partijen en de rol van de verschillende partijen binnen de tijdelijke handelsvereniging in het kader van de opdracht.* Bewijs van inschrijving bij Orde van Architecten.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-01-30   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-05-30
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-01-30
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   UZ Brussel - Technische Dienst (route 1011) - Vergaderzaal 4 Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist: Dagen van plaatsbezoek na afspraak: 3 januari 2018 of 10 januari 2018 telkens tussen 9u tot 12u

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel - Gebouw Montesquieu
Quatre Brasstraat 13 ,  BE - 1000   BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2017-12-12