Stad Hamont-achel

Uitnodiging tot indienen offerte - DOW: AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR HERINRICHTING WEGENINFRASTRUCTUUR EN RIOLERING HAMONT-CENTRUM - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Hamont-Achel
Postadres :  Stad 40 , BE - 3930   Hamont-Achel
Contactpersoon:   De heer Henri Eerdekens
Tel:   +32 11510612
Fax:   +32 11447237
E-mail:   heerdekens@hamont-achel.be
Internetadres(sen):   www.hamont-achel.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - DOW: AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR HERINRICHTING WEGENINFRASTRUCTUUR EN RIOLERING HAMONT-CENTRUM - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018062
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  71322500
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE221
II.2.4. Beschrijving
DOW: AANSTELLEN VAN EEN ONTWERPER VOOR HERINRICHTING WEGENINFRASTRUCTUUR EN RIOLERING HAMONT-CENTRUM  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Visienota  -  weging:   30
*  Plan van aanpak  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   40
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-07-02
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. De lijst bestaat uit minimaal 5 soortgelijke opdrachten / referenties


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-07   16:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-05


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15