Pidpa

Aanstellen ontwerper voor: Gemeente SCHELLE - Weg- en rioleringswerken in de Fabiolalaan, Guido Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De Coninckstraat, Jan Breydelstraat, Stormsstraat, Leopoldstraat, Hamerstraat en De Keyserstraat


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Pidpa
Postadres :  Desguinlei 246 , BE - 2018   Antwerpen
Contactpersoon:   Mevrouw Halima Abraymi
Tel:   +32 32168693
Fax:   +32 32606003
E-mail:   overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen):   https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanstellen ontwerper voor: Gemeente SCHELLE - Weg- en rioleringswerken in de Fabiolalaan, Guido Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De Coninckstraat, Jan Breydelstraat, Stormsstraat, Leopoldstraat, Hamerstraat en De Keyserstraat  
Referentienummer:   K-10-046 S
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  79311000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gemeente Schelle, Fabiolalaan 55 te 2627 Schelle
II.2.4. Beschrijving
Aanstellen ontwerper voor: Gemeente SCHELLE - Weg- en rioleringswerken in de Fabiolalaan, Guido Gezelleplaats, Hugo Verriestplaats, Pieter De Coninckstraat, Jan Breydelstraat, Stormsstraat, Leopoldstraat, Hamerstraat en De Keyserstraat  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
36   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-21   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-18
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-06-21
Plaatselijke tijd:   09:30
Adres:   Pidpa - Desguinlei 246 - 2018 Antwerpen Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een gesloten opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15