Stadsbestuur Lier

Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van LED verlichtingsarmaturen en toebehoren voor het stedelijk Museum van Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stadsbestuur Lier
Postadres :  Paradeplein 2 bus 1 , BE - 2500   Lier
Contactpersoon:   Mevrouw An Lammens
Tel:   +32 38000315
E-mail:   an.lammens@lier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Technisch Bureau - gebouwen
Postadres :  Paradeplein 2 bus 1 ,BE -2500   Lier
Contactpersoon:   De heer Michel Joris
Tel:   +32 38000370
E-mail:   michel.joris@lier.be
Internetadres(sen):   www.lier.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Levering van LED verlichtingsarmaturen en toebehoren voor het stedelijk Museum van Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   2018/498
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  31500000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE212
Voornaamste plaats van uitvoering:   Stedelijk Museum, Florent Van Cauwenbergstraat 14 te 2500 Lier
II.2.4. Beschrijving
Levering van LED verlichtingsarmaturen en toebehoren voor het stedelijk Museum van Lier  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit van de aangeboden verlichting  -  weging:   30
*  Waarborg op de aangeboden verlichting  -  weging:   20
Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
2   maand(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.* De Belgische inschrijver dient geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.* De Belgische inschrijver dient geen attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.* De Belgische inschrijver dient geen attest toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. De buitenlandse inschrijver dient dit zelf op te vragen bij een gerechtelijke of een overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en bij zijn offerte te voegen.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-18   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-16


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-05-15