Gemeente Heuvelland

Bouwen van nieuwe kleedkamers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gemeente Heuvelland
Postadres :  Bergstraat 24 , BE - 8950   Heuvelland
Contactpersoon:   De heer Frederik Schoonheere
Tel:   +32 57450457
Fax:   +32 57445604
E-mail:   frederik.schoonheere@heuvelland.be
Internetadres(sen):   www.heuvelland.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  TOOP Architecten
Postadres :  Casselstraat 9 ,BE -8950   Heuvelland
Contactpersoon:   De heer Jens Theuwen
Tel:   +32 474291561
E-mail:   jens@toop.be
Internetadres(sen):   www.toop.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
bouwen van nieuwe kleedkamers  
Referentienummer:   2018/1331
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45400000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.1.1
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Perceel 1: wind- en waterdicht + afwerking  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Blauwpoortstraat 2B, 8950 Heuvelland
II.2.4. Beschrijving
- afbraakwerken   - voorbereiden werken + werfaannemeing   - rioleringswerken   - funderingswerken   - staal/betonbouw + prefab gevelpanelen   - metselwerken ruwbouw   - dakstructuren   - buitenschrijnwerk   - vloeropbouw met afwerking   - binnenschrijnwerk   - omgevingsaanleg  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Perceel 2: sanitair, verwarming en ventilatie  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Blauwpoortstraat 2B, 8950 Heuvelland
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   3

II.2.1. Benaming
perceel 3: elektrische installaties  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE253
Voornaamste plaats van uitvoering:   Blauwpoortstraat 2B, 8950 Heuvelland
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D1 (Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-24   11:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-12-22
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-24
Plaatselijke tijd:   11:30
Adres:   Gemeentehuis De Warande, Raadszaal Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
E-mail:   info@raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11