Ecowerf

Verwerking bio-organisch materiaal afkomstig van de composteerinstallatie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  EcoWerf
Postadres :  Aarschotsesteenweg 210 , BE - 3012   Leuven
Contactpersoon:   De heer Dirk Verbruggen
Tel:   +32 16284334
E-mail:   dirk.verbruggen@ecowerf.be
Internetadres(sen):   www.ecowerf.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verwerking bio-organisch materiaal afkomstig van de composteerinstallatie  
Referentienummer:   OO 2017-CO-06
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  90510000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
EcoWerf zoekt een dienstverlener voor het verwerken en eventueel ophalen van bio-organisch materiaal afkomstig van het composteerproces van gft.
Voor meer details, zie hoofdstuk Technische bepalingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Verwerking bio-organisch materiaal 16-40mm  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Compostering, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft enkel de verwerking van bio-organisch materiaal (16-40 mm).  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Verwerkingsprocédé  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   70

Lot   2

II.2.1. Benaming
Verwerking bio-organisch materiaal >40 mm  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:   Compostering, Aarschotsesteenweg 210 te 3012 Leuven
II.2.4. Beschrijving
Dit perceel betreft enkel de verwerking van bio-organisch materiaal (> 40 mm).  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Verwerkingsprocédé  -  weging:   30
Prijs  -  weging:   70


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S   2018/S 041-089806

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot   1 :  Verwerking bio-organisch materiaal 16-40mm

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot   2 :  Verwerking bio-organisch materiaal >40 mm

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging:   NO

Lot   3 :  Verwerking + transport bio-organisch materiaal 16-40mm

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   2Valorise Materials S.A.
Postadres:   Holzstrasse 5 ,BE -4770   AMEL
Tel:   +32 13350780
Fax:   +32 13350799
E-mail:   info@2valorise.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.2Valorise.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot   4 :  Verwerking + transport bio-organisch materiaal >40 mm

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-06-08

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen:   2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming:   2Valorise Materials S.A.
Postadres:   Holzstrasse 5 ,BE -4770   AMEL
Tel:   +32 13350780
Fax:   +32 13350799
E-mail:   info@2valorise.be
NUTS-code:   BE
Internetadres:   www.2Valorise.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf:   NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel (Etterbeek)
Tel:   +32 22349111

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-09