Vlaamse Dienst Voor Arbeidsbemiddeling En Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap

Raamovereenkomst dienstenopdracht voor beroepsgerichte NT2 opleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres :  Keizerslaan 11 , BE - 1000   Brussel
Tel:   +32 22351888
E-mail:   arzu.cetin@vdab.be
Internetadres(sen):   http://www.vdab.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311424


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst dienstenopdracht voor beroepsgerichte NT2 opleidingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
Referentienummer:   VDAB - afdeling Regie-2018/60039-NT2-F21_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  80530000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Oproep voor het indienen van een offerte voor een dienstenopdracht. De opdracht bestaat uit het geven van NT2 opleidingen, eventueel inclusief E-wijs. De opleidingen zijn prioritair gericht op anderstalige, niet-werkende werkzoekenden met een basiskennis Nederlands woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Handleiding "Verkoopstalent" toegevoegd.