Gewesteljke Maatschappij Voor De Kleine Landeigendom Het Volk

Nazareth Stropstraat - bouwen van 26 koopwoningen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Gewesteljke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom Het Volk
Postadres :  Ravensteinstraat 12 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   De heer Hans Heyse
Tel:   +32 92235045
Fax:   +32 92330623
E-mail:   info@volkshaard.be
Internetadres(sen):   www.klehetvolk.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Nazareth Stropstraat - bouwen van 26 koopwoningen  
Referentienummer:   2018014
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45211300
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Reden tot rechtzetting: toevoeging bestanden aan de opdrachtsdocumenten.
Er is één extra documenten toegevoegd aan de opdracht, meer bepaald het plan gelijkvloers hob- en rijwoningen.
Deze documenten worden beschikbaar gesteld op elektronische wijze via https://cloud.3p.eu/Downloads/1/261/ON/2018