Stad Gent

Fiets- en voetgangersbrug Zuiderpoort


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Gent
Postadres :  Botermarkt 1 , BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92667780
Fax:   +32 92667379
E-mail:   overheidsopdrachten@stad.gent
Internetadres(sen):   www.gent.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Fiets- en voetgangersbrug Zuiderpoort  
Referentienummer:   TDW/2018/013
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45221113
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Dit tweede rechtzettingsbericht wordt gepubliceerd om volgende reden :
wegens fouten in de aanbestedingsdocumenten worden deze vervangen door nieuwe documenten. Deze documenten kan u downloaden via volgende link :
https://www.dropbox.com/sh/e0yp85nzo25n44w/AACPTfuDvXlo0urB75-8FRfqa?dl=0