Stad Antwerpen

Vernieuwen sportvloer Brandweerpost Lillo


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Stad Antwerpen
Postadres :  Grote Markt 1 , BE - 2000   Antwerpen
Tel:   +32 33382859
E-mail:   Hamza.Mouatassim@stad.Antwerpen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311555  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Vernieuwen sportvloer Brandweerpost Lillo  
Referentienummer:   Antwerpen-GAC_2018_00373-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45432000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Vernieuwen sportvloer Brandweerpost Lillo
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
II.2.4. Beschrijving
Vernieuwen sportvloer Brandweerpost Lillo  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
15   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-21   09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   8   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De aanbestedende overheid is verplicht om bij titel IV.2.6 "Minimumtermijn welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen" het aantal maanden in te vullen. De verbintenistermijn bedraagt 240 kalenderdagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
E-mail:   info@raadvanstate.be
Internetadres(sen):   www.raadvanstate.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12