Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum (Bouw en HVAC) Her-aanbesteding


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B , BE - 3500   HASSELT
Contactpersoon:   Evelien Seyler
Tel:   +32 485582837
Fax:   +32 11771803
E-mail:   evelien.seyler@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://www.buildingsgagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311314


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum (Bouw en HVAC) Her-aanbesteding  
Referentienummer:   VRO-2018/212460/5ABIS-KaBr-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45262700
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
HOLSBEEK FOD Binnenlandse Zaken : Werken in het kader van ingebruikname als gesloten centrum (Bouw en HVAC) Her-aanbesteding
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Terechtwijzend bericht nr. 01 nieuwe elektronische meetstaat :
Het document 8_dos593796Meetstaat_elektronische.xlsx vervalt en wordt integraal vervangen door het nieuwe document 8_TBnr.01_dos593796Meetstaat_elektronische_2BTW_Tarieven.xslx. Er zijn namelijk 2 verschillende BTW-aanslagvoeten van toepassing in dit dossier.