Vlaamse Gemeenschapscommissie

Openbare procedure voor de levering en plaatsing van meubilair voor gebouw D van het multifunctioneel nieuwbouwproject "Koekelbergsite"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
Postadres :  Emile Jacqmainlaan 135 , BE - 1000   Brussel
E-mail:   aankoop@vgc.be
Internetadres(sen):   www.vgc.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=309966


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de levering en plaatsing van meubilair voor gebouw D van het multifunctioneel nieuwbouwproject "Koekelbergsite"  
Referentienummer:   VGC-2018/DFBA/Aankoop/MDC/29-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39000000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
levering en plaatsing van meubilair
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
DWG-plan van het gelijkvloers