Provincie Limburg

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst: leveren van Propaangas - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  provincie Limburg
Postadres :  Universiteitslaan 1 , BE - 3500   Hasselt
Contactpersoon:   Mevrouw Nadja Nijs
Tel:   +32 11237955
Fax:   +32 11238111
E-mail:   nadja.nijs@limburg.be
Internetadres(sen):   www.limburg.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst: leveren van Propaangas - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   provincie Limburg-PPP0SG-1144/8018/2018N034-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  09122100
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Erratum 2 bevat info betreffende de prijsvaststelling.