Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/VOPMB/33360 - VAC Leuven - Ontwerpen, leveren en plaatsen van een circulaire koffie- en broodjesbar, met inbegrip van een aantal voorzieningen en toestellen, alsook meubilair.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres :  Havenlaan 88 bus 60 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Team Plaatsing en rapportering
E-mail:   aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308795   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=308795


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018/HFB/VOPMB/33360 - VAC Leuven - Ontwerpen, leveren en plaatsen van een circulaire koffie- en broodjesbar, met inbegrip van een aantal voorzieningen en toestellen, alsook meubilair.  
Referentienummer:   HFB-2018/HFB/VOPMB/33360-F02_3
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  39315000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
2018/HFB/VOPMB/33360 - VAC Leuven - Ontwerpen, leveren en plaatsen van een circulaire koffie- en broodjesbar, met inbegrip van een aantal voorzieningen en toestellen, alsook meubilair.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-06-20
Plaatselijke tijd:   09:45
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-06-27
Plaatselijke tijd:   09:45
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De uiterste termijn voor ontvangst van de offertes werd verdaagd naar 27/06/2018 om 9h45.
De opening van de offertes werd verdaagd naar 28/06/2018 om 9h45.