Polder Tussen Schelde En Durme

Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen in Polder tussen Schelde en Durme


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Polder tussen Schelde en Durme
Postadres :  Vicus Pontrave 32 , BE - 9250   Waasmunster
Contactpersoon:   Ilse Van Dijck
Tel:   +32 52463879
E-mail:   polder.scheldedurme@telenet.be
Internetadres(sen):   http://www.vvpw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311578


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen in Polder tussen Schelde en Durme  
Referentienummer:   PTSD-1287/2019-2020(2022)-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45240000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen gelegen binnen de gebiedsomschrijving van Polder tussen Schelde en Durme in de periode 1/1/2019 tot en met 31/12/2020, met mogelijke stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar (tot en met 31/12/2022)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE
Voornaamste plaats van uitvoering:   Gebiedsomschrijving van Polder tussen Schelde en Durme
II.2.4. Beschrijving
Uitvoeren van onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen van 2° en 3° categorie en van niet-geklasseerde waterlopen gelegen binnen de gebiedsomschrijving van Polder tussen Schelde en Durme, in de periode 1/1/2019 tot en met 31/12/2020 met mogelijke stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar (tot en met 31/12/2022)  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2020-12-31
Verlenging mogelijk:   JA
Mogelijke stilzwijgende verlenging van twee maal één jaar (tot en met 31/12/2022)  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
SELECTIECRITERIA BESTEK PTSD - 1287/2019-2020(2022)De aanbestedende overheid zal door middel van Telemarc/digiflow volgende controles doen: * RSZ - schulden * FOD - fiscale schulden * KBO - niet-faillissement * FOD - btw-hoedanigheidOnderstaande documenten dienen door de kandidaat aan de aanbestedende overheid overgemaakt te worden: - Documenten die het mandaat bewijzen (wanneer de offerte door volmachthouders wordt ingediend).- Attest waaruit blijkt dat de aannemer erkend is in categorie B (waterbouwkundige werken) - klasse 3.- ISO-certificaat en VCA-attest met betrekking tot onderhoudswerken aan onbevaarbare waterlopen / waterbouwkundige werken waarmee wordt aangetoond dat de kwaliteit en de veiligheid van de uitvoering gewaarborgd zijn.- Een lijst van minstens drie vergelijkbare werken aan onbevaarbare waterlopen, uitgevoerd door de aannemer zelf (dus niet door onderaannemers), gestaafd met een tevredenheidsattest uitgeschreven door de aanbesteders van deze werken. Met deze lijst moet worden aangetoond dat de inschrijver tijdens de laatste vijf jaar vergelijkbare werken aan onbevaarbare waterlopen heeft uitgevoerd.- De ondertekende verklaring waarin de onderaannemer(s) worden aangeduid of waarin verklaard wordt dat er geen onderaannemer wordt aangesteld (Verklaring i.f.v. Veiligheidscoördinatie). De aanbestedende overheid zal aan de gekozen inschrijver een uittreksel uit het strafregister, dat hoogstens 3 maand oud is, opvragen en dit zowel van de firma als van de bestuurders. Dit (deze) uittreksel(s) wordt (worden) bij voorkeur reeds bij de kandidatuurstelling gevoegd. Indien dit voor de inschrijver niet mogelijk is zullen deze moeten worden voorgelegd alvorens de gunning zal gebeuren, uiterlijk binnen de drie weken na het aangetekend verzoek van de aanbestedende overheid.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: B


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-05   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank ,  BE - 9000   Gent

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12