Ruddersstove

Koekjes 2019-2020


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Ruddersstove
Postadres :  Oude Oostendsesteenweg 93B , BE - 8000   Brugge
Contactpersoon:   Inge De Smet
Tel:   +32 50327314
Fax:   +32 50327333
E-mail:   inge.desmet@mintus.be
Internetadres(sen):   https://www.maaltijdzorgplatform.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310449

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Ruddersstove
Postadres :  Oude Oostendsesteenweg 93B ,BE -8000   Brugge
Contactpersoon:   Gunther Vanoverschelde
Tel:   +32 50327242
E-mail:   gunther.vanoverschelde@ruddersstove.be
Internetadres(sen):   https://www.maaltijdzorgplatform.be/   http://www.ocmw-brugge.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Koekjes 2019-2020  
Referentienummer:   OCMW Brugge-2018/015-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  15820000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De aankoop van koekjes voor onze centrale keuken Ruddersstove in de jaren 2019 en 2020.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   Brugge
II.2.4. Beschrijving
De aankoop van koekjes voor onze centrale keuken Ruddersstove in de jaren 2019 en 2020.  
II.2.5. Gunningscriteria
Kwaliteitscriteria:
*  Kwaliteit  -  weging:   50
Kost:
*  Prijs  -  weging:   50
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2019-01-01
Einde (dd/mm/jjjj):   2021-01-31
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Zie bestek.

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Zie bestek.AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-13   08:50
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   5   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Zie bestek.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbanken van Brugge ,  BE   Brugge

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbanken van Brugge ,  BE   Brugge

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbanken van Brugge ,  BE   Brugge

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12