Erfgoed & Visie Bvba

Kasteel de Renesse - fase 5: restauratie gevels en dak oostvleugel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Erfgoed & Visie bvba
Postadres :  Lierselei 84 , BE - 2390   Malle
Tel:   +32 33090993
E-mail:   architecten@erfgoed-en-visie.be
Internetadres(sen):   http://www.erfgoed-en-visie.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311631


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Kasteel de Renesse - fase 5: restauratie gevels en dak oostvleugel  
Referentienummer:   architectenbureau Erfgoed & Visie bvba-055KAf5-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45454100
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen en prestaties nodig voor de vijfde fase van de restauratie van het kasteel de Renesse gelegen in het Warandepark te Oostmalle.
De werken omvatten volgende werken aan de oostelijke vleugel van het kasteel:
- Gevelrestauratie met restauratie bepleisterde plint
- Dakrestauratie inclusief isoleren van de dakconstructie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE211
Voornaamste plaats van uitvoering:   Malle
II.2.4. Beschrijving
De uit te voeren opdracht omvat de werken, leveringen en prestaties nodig voor de vijfde fase van de restauratie van het kasteel de Renesse gelegen in het Warandepark te Oostmalle.   De werken omvatten volgende werken aan de oostelijke vleugel van het kasteel:   - Gevelrestauratie met restauratie bepleisterde plint   - Dakrestauratie inclusief isoleren van de dakconstructie  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
150   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D24


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-31   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-31
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Nijverheidsstraat 7, 2390 Malle - vergaderzaal Ruimte en Wonen

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De inschrijver wordt verondersteld vóór de opmaak van zijn offerte de bouwplaats te hebben bezocht. De bouwplaats kan worden bezocht na telefonische afspraak met Karen Bernaerts (03/309.09.93) - Erfgoed & Visie bvba.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Antwerpen ,  BE   Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12