Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

R4-aanleg van een carpoolparking thv het complex Destelbergen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres :  Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel:   +32 92762611
E-mail:   bart.crombez@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=310677


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
R4-aanleg van een carpoolparking thv het complex Destelbergen.  
Referentienummer:   AWV O-Vl-X40/R4/138-1M3D8H/18/9-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45112500
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De aanneming heeft tot doel een carpoolparking aan te leggen in de lus van de oprit van de R4 richting complex Destelbergen (R4 x E17). De carpoolparking ontsluit via de N445 - Dendermondsesteenweg. De vrachtwagenparking krijgt een rioleringsstelsel met slibvang en olie-afscheider, de afwatering van de autoparking zal grotendeels via infiltratie werken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
De plannenlijst en plannen en het aanvraagformulier fictieve korting werden gepubliceerd op dinsdag 12/06/2018.