Tmvw Servicelijnen

Het leveren en plaatsen van 4 gemotoriseerde dubbelwandige akoestische scheidingswanden voor de sporthal Bourgoyen en de sporthal Driebeek te Gent.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  TMVW servicelijnen
Postadres :  Stropstraat 1 , BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92410617
E-mail:   aankoop@farys.be
Internetadres(sen):   http://www.farys.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=306248


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Het leveren en plaatsen van 4 gemotoriseerde dubbelwandige akoestische scheidingswanden voor de sporthal Bourgoyen en de sporthal Driebeek te Gent.  
Referentienummer:   TMVW A-AF-9000-ALL-18-001-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  37400000
II.1.3. Type opdracht :  leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Vervangen van 4 gemotoriseerde scheidingswanden door 4 gemotoriseerde dubbelwandige akoestische scheidingswanden in sporthal Bourgoyen te Mariakerke en sporthal Driebeek te Gentbrugge.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-06-15
Plaatselijke tijd:   10:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-06-29
Plaatselijke tijd:   10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Deel 3 Technische bepalingen werd aangepast.
De dikte van de doeken werd aangepast van minimaal 1450 gr/m² naar minimaal 1200 gr/m²