Afdeling Kust

BLANKENBERGE - Glooiing oude haven: Herstelling zettingsschade


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Afdeling Kust
Postadres :  Vrijhavenstraat 3 , BE - 8400   Oostende
Tel:   +32 59554283
E-mail:   miguel.gadeyne@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   www.afdelingkust.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311411


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BLANKENBERGE - Glooiing oude haven: Herstelling zettingsschade  
Referentienummer:   AFD KUST-217.200-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45240000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Het voorwerp van de opdracht is de herstelling van de zettingsschade ter hoogte van de glooiing in de oude haven van Blankenberge. De herstelling bestaat uit het herstellen van het horizontale steunpunt tussen damplank en betonnen voetbalk door het voorzien van 4 inox ankers per dubbele damplank.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer:   IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-17
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-17
Plaatselijke tijd:   14:00
Afdelingsnummer:   IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:   Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-17
Plaatselijke tijd:   10:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj):   2018-07-17
Plaatselijke tijd:   14:00