Régie Des Bâtiments - Service Flandre Région Est

Tervuren, Peperstraat 26 3080 Tervuren, Fedpol Vervanging CV ketel, 21kW door nieuw wandmodel doorstromer met geïntegreerde boiler, min. 25kW.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres :  Universiteitslaan, 1B , BE - 3500   HASSELT
Contactpersoon:   Maes Erwin
Tel:   +32 496728072
E-mail:   Erwin.Maes@buildingsagency.be
Internetadres(sen):   http://buildingsagency.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311655


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Tervuren, Peperstraat 26 3080 Tervuren, Fedpol Vervanging CV ketel, 21kW door nieuw wandmodel doorstromer met geïntegreerde boiler, min. 25kW.  
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45331000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Tervuren, Peperstraat 26 3080 Tervuren, Fedpol
Vervanging CV ketel, 21kW door nieuw wandmodel doorstromer met geïntegreerde boiler, min. 25kW. Tubering van de schouw (6m) en nieuwe leidingen in de stookplaats
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-06-22   23:59
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12