Agentschap Voor Natuur En Bos

Leveren en plaatsen van afrasteringen en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe (Interreg)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Agentschap voor Natuur en Bos
Postadres :  Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   Laurent Vanden Abeele
E-mail:   laurent.vandenabeele@vlaanderen.be
Internetadres(sen):   http://www.natuurenbos.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311676


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Leveren en plaatsen van afrasteringen en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe (Interreg)  
Referentienummer:   ANB-SP-2018-6-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  44312000
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Leveren en plaatsen van afrasteringen en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe (Interreg)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   JA

II.2. Beschrijving

Lot   1

II.2.1. Benaming
Begrazingsrasters en veeroosters Prosperpolder Noord  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van begrazingsrasters en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-09-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE

Lot   2

II.2.1. Benaming
Weidevogelrasters en schapenrasters Prosperpolder Zuid  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE236
II.2.4. Beschrijving
Leveren en plaatsen van begrazingsrasters en veeroosters Grenspark Groot-Saeftinghe  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj):   2018-09-03
Einde (dd/mm/jjjj):   2019-02-28
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-17   09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-17
Plaatselijke tijd:   09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
de griffie van de Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12