Aalter

Buitengewoon onderhoud aan wegen - 2018


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Aalter
Postadres :  Europalaan 22 , BE - 9880   Aalter
Tel:   +32 93749913
E-mail:   overheidsopdrachten@aalter.be
Internetadres(sen):   http://www.aalter.be/   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311568


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Buitengewoon onderhoud aan wegen - 2018  
Referentienummer:   Aalter-865.1/18d0106-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233142
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omhelst het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen en domeinen op grondgebied van de gemeente Aalter en Knesselare
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE234
II.2.4. Beschrijving
De opdracht omhelst het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan wegen en domeinen op grondgebied van de gemeente Aalter.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
30   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.2 Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Het is de bedoeling de werkzaamheden heel snel na bekendmaking van de uitslag van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking uit te voerenAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-03   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2018-10-01


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 37 ,  BE - 1040   Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12