Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Oost-vlaanderen

Structureel onderhoud aan gewestwegen in district D415 (Aalst) en D412 (Oudenaarde).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen
Postadres :  Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81 , BE - 9000   Gent
Contactpersoon:   Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tel:   +32 53858469
E-mail:   bert.vanbuyten@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):   https://wegenenverkeer.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311699


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Structureel onderhoud aan gewestwegen in district D415 (Aalst) en D412 (Oudenaarde).  
Referentienummer:   AWV O-Vl-X40/D400/37-1M3D8H/18/15-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233141
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om op gewestwegen structurele onderhoudswerken van beperkte omvang uit te voeren.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE23
Voornaamste plaats van uitvoering:   Deel 1 N402 en N462b te BrakelDeel 2 N425 te Kluisbergen en RonseDeel 3 N462 te St-Lievens-HoutemDeel 4 N45 te Denderleeuw
II.2.4. Beschrijving
Deze aanneming heeft tot doel om op gewestwegen structurele onderhoudswerken van beperkte omvang uit te voeren.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
40   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Eventuele minimumeisen:
zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse 3
Categorie: C


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-07-20   10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden:   4   (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-07-20
Plaatselijke tijd:   10:00
Adres:   Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Lokaal : VAC - 17e verdiep - "De Sterre"

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Uitvoeringstermijn : 40 werkdagen.Elektronisch inschrijven is verplicht.Bestek en eventuele bijlagen enkel digitaal verkrijgbaar via eTendering: https://eten.publicprocurement.be/

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
9000 ,  BE   Gent
E-mail:   wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - bus 81 ,  BE - 9000   Gent
Tel:   +32 92762600

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-06-12