Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen

BALEN: Project "MALOU"


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Postadres :  Havenlaan 88, bus 94 , BE - 1000   Brussel
Contactpersoon:   ir. Jeroen WEGGE
Tel:   +32 25054545
E-mail:   jeroen.wegge@vmsw.be
Internetadres(sen):   www.vmsw.be   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314727


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
BALEN: Project "MALOU"  
Referentienummer:   Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen-2009/1764/01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  45233120
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "MALOU"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE21
II.2.4. Beschrijving
BALEN: Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "MALOU"  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
105   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
geldig RSZ- attest


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-14   15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-10
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-14
Plaatselijke tijd:   00:00
Adres:   Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Havenlaan 88 bus 94 aanbestedingslokaal 5.AB.C.03 te 1000 Brussel (telefoon 02 505 45 45 fax 02 505 42 02)

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +322 2349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10