Stad Brugge

Uitnodiging tot indienen offerte - Uitgave stadsgids: lay-out, druk en distributie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  stad Brugge
Postadres :  Burg 12 , BE - 8000   Brugge
Tel:   +32 50448527
E-mail:   info@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

I.3. Communicatie

Officiële benaming :  Communicatie & Citymarketing
Postadres :  Burg 11 ,BE -8000   Brugge
Contactpersoon:   Mevrouw Eveline Strubbe
Tel:   +32 50448018
E-mail:   eveline.strubbe@brugge.be
Internetadres(sen):   www.brugge.be  

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Uitgave stadsgids: lay-out, druk en distributie - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking  
Referentienummer:   1702
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  22000000
II.1.3. Type opdracht :  diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE251
Voornaamste plaats van uitvoering:   stad Brugge, Burg 12 te 8000 Brugge
II.2.4. Beschrijving
Jaarlijks geeft Stad Brugge een Stadsgids uit. De Stadsgids biedt een compleet overzicht van de dienstverlening van Stad Brugge, OCMW en andere overheden.   Voor de realisatie van deze gids wil Stad Brugge een beroep doen op een privé-bedrijf. Dit bedrijf staat in voor de lay-out, de druk en de distributie van de gids. Voor de financiering neemt het bedrijf advertenties op in de gids. Voor Stad Brugge zijn hier GEEN KOSTEN aan verbonden. De Stadsgids wordt dus gefinancierd door de inkomsten die het bedrijf krijgt van de adverteerders.   Communicatie & Citymarketing staat in voor het aanleveren van de radactionele teksten en de afbeeldingen.   Voor de financiering neemt het bedrijf advertenties op in de gids. Voor Stad Brugge zijn hier geen kosten aan verbonden. De Stadsgids wordt dus gefinancierd door de inkomsten die het bedrijf krijgt van de adverteerders. Ter ondersteuning van de werving van advertenties voor de gids zal Stad Brugge een introductiebrief ter beschikking stellen van het bedrijf. Deze brief zal onder meer vermelden dat het betrokken bedrijf het enige is dat in opdracht van Stad Brugge een dergelijke informatieve stadsgids uitgeeft. Het bedrijf mag deze introductiebrief enkel gebruiken voor de werving van advertenties voor de Stadsgids en niet voor andere publicaties of doeleinden.  
II.2.5. Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten.
II.2.7. Looptijd
12   maand(en)
Verlenging mogelijk:   JA
Deze overeenkomst wordt gesloten voor de uitgave van de Stadsgids 2019, dus voor één jaar. Mits de gunstige evaluatie kan de opdracht daarna nog twee keer verlengd worden met een periode van 1 jaar. De verlening dient deel uit te maken van een uitdrukkelijke beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Drie voorbeelden van vergelijkbare stadsgidsen die de inschrijver de voorbije 3 jaar uitgevoerd heeft voor andere openbare besturen, met 3 bijhorende gunstige referenties.

Eventuele minimumeisen:
1. De referenties en voorbeelden betreffen uitvoeringen die wat betreft omvang en esthetische eisen vergelijkbaar zijn aan huidige opdracht.
- Aantal: 3
- Datum: uitgevoerd in de laatste 3 jaar
- De referenties worden vergezeld van een voorbeeld van de gerealiseerde stadsgids
(eventueel attest van goede uitvoering)


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-28   14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-24


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: De offerte wordt- ofwel aangetekend verstuurd naar: Stad Brugge, Communicatie & Citymarketing, Burg 12 te 8000 Bruggeof - afgegeven bij Stad Brugge, Secretarie, Burg 12 te 8000 Brugge

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33 ,  BE - 1040   Brussel
Tel:   +32 22349611
Fax:   +32 22349996
E-mail:   info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen):   www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
College van Burgemeester en Schepenen
Burg 12 ,  BE - 8000   Brugge

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
Binnen 60 kalenderdagen na ontvangst mededeling toewijzing opdracht

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10