Nieuw Dak Cvba

Genk - Winterslag 4 - app. - Doorn- en Krokusstraat - deelrenovatie verwarming


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:   AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT  
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming :  Nieuw Dak cvba
Postadres :  Grotestraat 65 , BE - 3600   Genk
Contactpersoon:   Mevrouw Myriam Indenkleef
Tel:   +32 89629060
Fax:   +32 89629062
E-mail:   myriam.indenkleef@nieuwdak.be
Internetadres(sen):   www.nieuwdak.be  


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Genk - Winterslag 4 - app. - Doorn- en Krokusstraat - deelrenovatie verwarming  
Referentienummer:   2017/0490/01
II.1.2. Voornaamste CPV-code :  42511110
II.1.3. Type opdracht :  werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen:   NEE

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s):   BE223
Voornaamste plaats van uitvoering:   Genk, Winterslag, Doorn - en Krokusstraat
II.2.4. Beschrijving
Het hoofdaandeel van het project betreft het vervangen van de elektrische verwarming door lucht-lucht warmtepompen en het vernieuwen van de ventilatie.   Overige werken zijn het vervangen van de beglazing en plaatsen van ventilatie systeem C.  
II.2.5. Gunningscriteria
Prijs
II.2.7. Looptijd
260   dag(en)
Verlenging mogelijk:   NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:  
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA:   NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling   2018-08-20   13:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming :   NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj):   2019-02-16
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum:   2018-08-20
Plaatselijke tijd:   13:30
Adres:   Nieuw Dak cvba, Grotestraat 65 te 3600 Genk Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure
Er is een publieke opening van de offertes voorzien


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Limburg
Parklaan 25/2 ,  BE - 3500   Hasselt
Tel:   +32 11374155
Internetadres(sen):   www.rechtbanken-tribinaux.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2018-07-10